Политика за поверителност

Политика за поверителност и използване на бисквитки (cookies)

 

 1. Данни за администратора на лични данни

„Мити Пети“ ЕООД, регистрирано в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенция по вписванията, ЕИК 204474446, със седалище и адрес на управление: България, гр. София 1404, район „Триадица“, ж.к. „Манастирски ливади“, ул. „Боянски водопад“ № 105, ап. 5, е администратор на лични данни по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (по-долу „Регламента”) и Закона за защита на личните данни (по-долу „ЗЗЛД“).

Интернет страницата https://playgroundfriends.com/ се притежава и управлява от „Мити Пети“ ЕООД в пълно съответствие с разпоредбите на Регламента и ЗЗЛД.

Данни за контакт с администратора

Имена: Димитър Петров Петров, управител

Тел.: 0897958783

Имейл: friends_playground@abv.bg

 1. Цел

Настоящата Политика има за цел да информира за принципите и начина, по които „Мити Пети“ ЕООД обработва лични данни в качеството си на администратор, вида данни, които обработва, както и за правата на лицата, чийто лични данни се обработват. Настоящата Политика, наред с другото, е приета и публикувана в изпълнение на задълженията на „Мити Пети“ ЕООД по чл. 13 и чл. 14 от Регламента.

В случай, че имате въпроси или имате нужда от допълнителна информация във връзка с Вашите лични данни, права и поверителност, моля да се свържете с „Мити Пети“ ЕООД на посочените в т .1 по-горе данни за контакт.

 1. Принципи на обработване. Правно основание

Защитата на личните данни е приоритет на „Мити Пети“ ЕООД. „Мити Пети“ ЕООД не продава лични данни, събрани от дружеството, на трети лица, нито обработва или предоставя тези данни на трети лица без правно основание за това съгласно Регламента и ЗЗЛД. „Мити Пети“ ЕООД обработва и предоставя лични данни на трети лица само при наличие на надлежно правно основание за това, включително изрично и свободно дадено съгласие по силата на Регламента и/или на друго основание за обработване, предвидено в Регламента и ЗЗЛД.

„Мити Пети“ ЕООД организира развлекателни събития и празнични мероприятия чрез заявка, направена по телефон или чрез подаване на готова форма в интернет сайта на дружеството https://playgroundfriendsbg.com/kontakti-play-ground-friends/ /. Тъй като „Мити Пети“ ЕООД не разполага със собствени помещения, нито персонал за целите на своята дейност (с изключение на управителя и едноличен собственик на капитала), „Мити Пети“ ЕООД събира лични данни (имена на клиенти и на деца под 16 годишна възраст при организиране на подобно събитие и след съгласие на носещия родителската отговорност; адрес; имейл адрес и телефон) на клиентите и предава част от тази информация на трети лица, ангажирани в предоставянето на нужните услуги. Такава услуга може да бъде наемането на подходящо пространство с оглед целта на събитието. „Мити Пети“ ЕООД предоставя посочените лични данни на третите лица – единствено и само за целите на успешната организация на изисканото от клиента събитие и съобразно закона.

Когато лични данни на клиенти се предоставят на трети лица по горепосочения начин, „Мити Пети“ ЕООД взема мерки, включително договорни, с които да осигури, че данните се обработват по сигурен начин и в съответствие с приложимото законодателство и правата на субектите на тези лични данни.

Възможно е да се наложи по закон, при съдебен/арбитражен/ изпълнителен/обезпечителен процес и/или по искане от компетентен орган „Мити Пети“ ЕООД да разкрие лични данни на трети лица, както и ако това е необходимо за целите на националната сигурност, правоприлагането или други предвидени в законодателството случаи.

Възможно е и да бъдат разкрити лични данни, ако това разкриване е обосновано необходимо за защитаване на легитимните интереси на „Мити Пети“ ЕООД. Освен това, в случай на преобразуване или продажба на цялото или част от търговското предприятие е възможно „Мити Пети“ ЕООД  да прехвърли събрани лични данни на съответното новообразувано/преобразувано дружество или дружество – правоприемник.

„Мити Пети“ ЕООД обработва лични данни при стриктно спазване на принципа за поддържане на минимум обработвани лични данни, необходими за конкретни, обосновани и легитимни цели (принцип need-to-know).

 1. Лични данни

Лични данни са всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано на база съответните данни.

 1. Цели за обработване на лични данни

„Мити Пети“ ЕООД събира и обработва личните данни, които са необходими за извършване на дейността му и успешна организация на изисканото от потребителя мероприятие чрез контактната форма на сайта на „Мити Пети“ ЕООД или заявка по телефон. С оглед на това „Мити Пети“ ЕООД  обработва лични данни за следните цели:

(1) изпълнение на заявки, направени чрез контактната форма на сайта на дружеството  www. playgroundfriendsbg.com/kontakti-play-ground-friends// и или чрез телефона за заявки, посочен на същия електронен адрес.

(2) изготвяне на отговори и предприемане на действия по запитвания, жалби и т.н. от потребители на онлайн магазина до „Мити Пети“ ЕООД.

Със съгласие на клиента, или когато е допустимо по закон, „Мити Пети“ ЕООД може да използва личните данни на клиентите, заявили услуга чрез интернет сайта, а именно имейл адрес и имена, за маркетингови цели, включващи свързване с потребителя с цел предоставяне на информация, новини и оферти във връзка с дейността на „Мити Пети“ ЕООД. Ако са се съгласили да получават такава маркетингова информация, потребителите могат по всяко време да оттеглят съгласието си чрез предоставената във всеки маркетинг имейл функционалност (линк) за тази цел.  

 1. Категории обработвани лични данни

„Мити Пети“ ЕООД събира следните категории лични данни от следните лица:

 • Имена, телефонни номера на възрастни и имена и възраст на деца под 16 г. (когато се организират подобни събития), адрес на събитието и имейл адреси от посетителите на сайта на „Мити Пети“ ЕООД при извършване заявка.

Когато клиентите изпращат запитвания до „Мити Пети“ ЕООД чрез формата за контакт на сайта www.playgroundfriendsbg.com/kontakti-play-ground-friends// или по телефон, без тези потребители все още да са направили заявка, тогава се презюмира, че потребителите са дали своето свободно, изрично и информирано съгласие за обработване на личните данни, доброволно включени от тях в запитванията им до „Мити Пети“ ЕООД.

При услуга за заявка, осъществена чрез телефонно обаждане, операторът ги информира, че с продължаване на разговора и с осъществяването на заявка и/или запитване на посочените телефони „Мити Пети“ ЕООД събира и обработва личните данни по телефон, които са необходими за извършване на дейността му, с което потребителите се съгласяват, продължавайки телефонния разговор и/или осъществявайки заявка по телефон. Операторът информира потребителите по време на телефонния разговор за тези обстоятелства и ги приканва да се запознаят още веднъж с общите условия и политиката за поверителност, която се намира на интернет сайта на „Мити Пети“ ЕООД.

За избягване на всякакво съмнение, с продължаване на телефонния разговор и/или отправяне на запитване, за което е необходимо събирането и обработването на лични данни на потребители по телефон, се презюмира, че последните дават своето свободно, изрично и информирано съгласие за изричното си съгласие за обработване на личните данни, доброволно предоставени от тях по време на телефонния разговор. Също така, се презюмира, че са се запознали с политиката за поверителност на „Мити Пети“ ЕООД.

 1. Бисквитки (cookies)

Бисквитките (cookies) са малки файлове с информация, които се изпращат от уеб сървъра и се запазват в интернет браузъра на потребителя (напр. данни за използван език, време на връзка, посетени интернет страници) или в твърд диск, като след това се връщат от интернет браузъра към сървъра всеки път, когато бъде получен достъп до този сървър при посещение на съответния интернет сайт.

Интернет страницата на „Мити Пети“ ЕООД използва бисквитки, за да разграничава потребителите едни от други, да предоставя на потребителите по-добри услуги и да подобрява сайта си. Приемането на настоящата Политика в частта за бисквитките става с кликване от страна на потребителя на изскачащото съобщение (pop-up) на сайта на „Мити Пети“ ЕООД, както и когато потребителят продължи да използва сайта на „Мити Пети“ ЕООД. В случай, че потребител не е съгласен с настоящата Политика, той/тя е длъжен веднага да преустанови използването на сайта на „Мити Пети“ ЕООД.

Интернет страницата на „Мити Пети“ ЕООД може да използва както бисквитки на „Мити Пети“ ЕООД (First Party Cookies), така и такива на трети лица за целите на реклама (Third Party Cookies). Интернет страницата на „Мити Пети“ ЕООД към даден момент може да използва следните видове бисквитки на „Мити Пети“ ЕООД (First Party Cookies) за следните цели:  

 • Необходими бисквитки (Strictly Necessary Cookies)

Бисквитките попадат в тази категория, когато са абсолютно необходими за оперирането на сайта, като чрез тях се поддържат функции като подаване на заявки/запитвания и др. 

 • Аналитични и таргетиращи бисквитки (Analytics and Targeting Cookies)

За „Мити Пети“ ЕООД е важно да разбере как бива използван сайта, като например колко ефективно е навигирането в него и кои от функционалностите му се използват. Аналитичните и таргетиращи бисквитки позволяват на „Мити Пети“ ЕООД да събира информация, която помага за подобряване на сайта и потребителското удовлетворение от него.

 • Функционални бисквитки (Functionality Cookies)

Функционалните бисквитки позволяват на „Мити Пети“ ЕООД да предоставя допълнителни функции на сайта си, като персонализиране и запомняне на запазени настройки.

Всички горепосочени бисквитки могат да са постоянни (остават в компютъра или устройството за определен период и се активират всеки път при посещение на сайта) или сесийни (такива, които се изтриват незабавно след затваряне на браузъра). Бисквитките на сайта на „Мити Пети“ ЕООД изтичат и се изтриват автоматично. С влизането на сайта на „Мити Пети“ ЕООД и преди да бъдат използвани бисквитки на компютъра или устройството на потребителя, в браузъра на потребителя се появява изскачащо съобщение (pop-up), чрез което може да бъде разрешено или отказано използването на бисквитки. Разрешаването на бисквитки позволява на „Мити Пети“ ЕООД да предоставя най-добро качество услуги чрез сайта си и да подобрява потребителската удовлетвореност. Ако бъде отказано използването на бисквитки, определени функционалности на сайта на „Мити Пети“ ЕООД могат да станат недостъпни или неналични.

Всеки потребител може да настрои интернет браузъра си, така че да не съхранява бисквитки, както и може по всяко време да изтрие вече съхранените такива. Всеки потребител, който желае да се възползва от тези функции, следва да направи съответните настройки на браузъра си и/или да обърнете за съдействие към производителя на интернет браузъра.

„Мити Пети“ ЕООД не носи отговорност, ако интернет браузъра, който ползва потребителят, няма функции за контрол на употребата, отказ от съхранение или изтриване на вече съхранените бисквитки. В случай, че потребителят забрани съхранението на бисквитки или изтрие вече съхранените такива, то тогава е възможно технически да се наруши нормалното функциониране на уебсайта при съответния потребител.

 1. Мерки за сигурност

„Мити Пети“ ЕООД взима достатъчни технически и организационни мерки, за да защити личните данни, които обработва, от кражба, злоупотреба, неоторизиран достъп, неоторизирано разкриване, неоторизирано унищожаване или всякакво друго незаконосъобразно обработване или разпореждане с тези данни.

Всички представители и служители на „Мити Пети“ ЕООД, както и всички съдоговорители на дружеството, са задължени да спазват конфиденциалност и да прилагат стриктно законодателството в областта на защита на личните данни.

За случаите, в които „Мити Пети“ ЕООД предоставя лични данни на трети лица, дружеството прилага механизми, в това число договорни такива, с които гарантира, че тези данни се обработват и защитават съгласно приложимото законодателство.

 1. Срокове за съхранение

„Мити Пети“ ЕООД спазва принципа за съхранение на данните само за срока, за който съхранението им е нужно за изпълнение на целта, за която са събрани, освен ако закон не предвижда съхранение за по-дълъг срок.

„Мити Пети“ ЕООД изтрива и заличава личните данни, свързани с направени поръчки чрез онлайн магазина на дружеството,  след изтичане на законоустановените срокове за пазене на документация съгласно приложимото счетоводно, финансови и данъчно законодателство в Република България.

„Мити Пети“ ЕООД изтрива и заличава личните данни, свързани с направени запитвания от потребител, без извършена поръчка,  след изтичане на 6 месеца от приключване на кореспонденцията с потребителя по запитването.

 1. Права във връзка с личните данни

Съгласно Регламента и ЗЗЛД субектите на данни разполагат със следните права по всяко време: (1) право на достъп до личните им данни, обработвани от „Мити Пети“ ЕООД; (2) право да изискват коригиране на неточни данни, изтриване (при наличие на законово основание за това), ограничаване или блокиране (при наличие на законово основание за това) на обработването на личните им данни, обработвани от „Мити Пети“ ЕООД; (3) право на преносимост на данните при наличие на условията за това съгласно Регламента; (4) правото да възразяват по всяко време срещу обработването на личните им данни, когато има законови основания за това; (5) право на жалба до Комисия за защита на личните данни (КЗЛД), ако считат, че са нарушени правата им във връзка със защитата на личните им данни.

„Мити Пети“ ЕООД може да откаже да изпълни искания за упражняване на права, когато има предвидено в Регламента и ЗЗЛД основание за това, вкл. когато исканията се повтарят неоснователно, изискват прекомерни усилия и/или разходи за администратора, когато са явно неоснователни, както и когато застрашават или нарушават поверителността и правата на други потребители.

 1. Влизане в сила и актуализация

Тази политика влиза в сила на 24.10.2019 г. „Мити Пети“ ЕООД може да изменя и актуализира тази политика, като всяко изменение/актуализация се публикува на официалния уебсайт на дружеството, като по своя преценка „Мити Пети“ ЕООД може да предприеме и други действия за уведомяване на потребителите за изменената или актуализирана политика.